Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Meer Sparen met ondernemingsnummer 0810.846.754 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Meer Sparen wordt geplaatst via www.meersparen.be.

De website van Meer Sparen  werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor strikt persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.meersparen.be.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de klantendienst voor bijkomende inlichtingen, of via e-mail aan contact@meersparen.be of op het telefoonnummer +32 494 40 28 73. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Aangezien dit momenteel een kleine onderneming is, die onderworpen is aan de vrijstellingsregeling van de belasting, is BTW niet van toepassing.

Aangezien de cursussen digitaal zijn, zijn er geen verzendkosten.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: kredietkaart of bancontact.

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

Levering is wereldwijd mogelijk gezien het om een digitaal product gaat.

De levering van het bestelde artikel gebeurt direct na betaling. De koper krijgt accountgegevens via e-mail toegestuurd waarmij hij of zij toegang krijgt tot zijn online cursus.

De levering is een digitale cursus en heeft enkel educatieve doeleinden en is geen financieel advies.

6. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Dit recht geldt niet voor:

  • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bijvoorbeeld: cadeaumanden, granola, vanille essence);
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben (bijvoorbeeld: waterkefir);
  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Kranten, tijdschriften, of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  • Digitale boeken (ebooks)
  • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

7. Garantie

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de klantendienst binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

8. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

11. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. De cursussen zijn intellectuele eigendom van de verkoper en mogen niet gedistribueeerd worden door de koper zonder toestemming.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. 

13. Nieuwsbrief

Wie een bestelling plaatst en bijgevolg de algemene voorwaarden accepteert zal aan onze mailinglijst toegevoegd worden. Dit is nodig omdat we de kennis en de cursist up to date willen houden als de cursusinhoud wijzigt. Dit betekent ook dat de cursist automatisch aan onze nieuwsbrief wordt toegevoegd bij aankoop. Dit houdt in dat wij bij het lanceren van een nieuwe cursus of andere gerelateerde producten die ofwel van ons of een derde partij zijn, we de mogelijkheid hebben om hierover te mailen.

De ingeschrevene kan zich ten alle tijde op de nieuwsbrief uitschrijven via de uitschrijf link. Dan zal hij geen nieuwsbrief meer ontvangen, maar kan nog steeds updates krijgen via mail over de door hem of haar aangekochte cursus als er hierover zaken wijzigen. Hetzelfde geldt voor de affiliate mailing. Hij zal deze nog steeds ontvangen gezien iedere cursist een affiliate is en dit onderdeel vormt van de cursus.

14. Affiliate Voorwaarden

Iedereen kan zich als affiliate inschrijven en nieuwe klanten worden automatisch ook affiliate partner bij bestelling.

Een affiliate kan de producten van de site promoten en krijgt hiervoor een commissie. Deze commissie bedraagt momenteel 15% op de netto aankoopwaarde (na aftrek van kortingen en andere zaken). Dit percentage kan elk moment veranderen en geldt vanaf dan op nieuwe verkopen. De cookielooptijd is 30 dagen. Dit wil zeggen dat de aankoop moet gebeuren binnen de 30 dagen nadat de partnerlink aangeklikt is door de koper. Bij de unieke kortingscode is er geen looptijd. Zolang de code geldig is kan een referral deze gebruiken en wordt de commissie toegekend aan de affiliate.

De affiliate kan niet zijn eigen als referral (doorverwezene) opgeven. Hier wordt streng tegenop getreden. De bedoeling van een affiliate programma is anderen (referrals) door te verwijzen en niet op uw eigen aankoop commissie te verdienen. De affiliate kan gebruik maken van de advertenties die in het dashboard aanwezig zijn om meersparen.be te promoten.

In het geval een koper na het klikken van affiliate links van meerdere referrals een aankoop doet, zal de laatst gebruikte affiliate link bepalen wie de commissie krijgt. Het gebruik van een kortingscode heeft steeds voorrang op een affiliate link in de beslissing in de toekenning van commissies.

De commissie wordt definitief toegekend indien de klant (referral) de aankoop niet annuleert binnen de 14 dagen. Uitbetaling gebeurt op het einde van de maand voor de commissies die de maand voordien definiet toegekend zijn. Uitbetaling gebeurt via overschrijving.

Share via
Verstuur dit naar een vriend